Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke

Zakres i metody działania

"Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji  ( tekst jednolity Dz.U. nr 167, poz. 1191 z 2006 r. z późn. zmianami).

Do zakresu jego działania należy zgodnie z ustawą:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  3. sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Czynności egzekucyjne wykonywane są na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, a także na podstawie ustaw szczególnych i rozporządzeń wykonawczych.

Wierzyciel aby wszcząć egzekucję sądową u Komornika sądowego musi złożyć pisemnie wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym.